Regulamin

Regulamin Stacji Narciarskiej Kalnica 

 1.  Zasady postępowania i obowiązki osób przebywających na terenie Stacji Narciarskiej Kalnica: 
  1. Osoby przebywające na terenie stacji zobowiązane są zapoznać się z treścią regulaminu. 
  2. Osoby przebywające na zorganizowanych terenach narciarskich Stacji obowiązane są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności: 
   1.  zapoznania się z zasadami korzystania z terenu narciarskiego, obiektów lub urządzeń Stacji i ich przestrzegania; 
   2.  stosowania się do znaków nakazu i zakazu umieszczanych przez Stację, 
   3.  zapoznania się oraz dostosowania swoich planów aktywności do umiejętności, aktualnych warunków atmosferycznych, prognozy pogody, komunikatu lawinowego dla danego obszaru obejmującego zorganizowany teren narciarski Stacji i zastosowania się do zaleceń i ograniczeń wynikających z ogłoszonego stopnia zagrożenia lawinowego oraz z panujących i przewidywanych warunków atmosferycznych; 
   4. użytkowania sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, sprawnego technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia; 
   5. bezzwłocznego informowania podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa narciarskiego lub górskiego o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz o innych zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób znajdujących się na zorganizowanych terenach narciarskich Stacji. 
   6.  dostosowania swojego postępowania do poleceń ustnych pracowników Stacji, ratowników narciarskich lub ratowników górskich. 
  3. Osoby przebywające na terenach narciarskich Stacji obowiązane są do zapoznania się i postępowania zgodnie ze znakami informacyjnymi, ostrzegawczymi, nakazu i zakazu ustawionymi na terenach Stacji przez Podmiot Zarządzający stosownie do panujących warunków, z którymi można się zapoznać na stronie internetowej Stacji www.kalnica.eu 
  4. Osoby przebywające na narciarskich trasach zjazdowych Stacji obowiązane są do zapoznania się i postępowania zgodnie z:  
   1.  powszechnie przyjętymi zasadami poruszania się na narciarskich trasach zjazdowych tzw. Dekalogiem FIS; Dekalog Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) – wersja 2002/2003 w tłumaczeniu zleconym przez SITN. , dostępny jest na stronie internetowej Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN i na tablicach informacyjnych/ poglądowych Stacji. 
   2. Regulaminem korzystania z wyciągów Stacji Narciarskiej Kalnica, który dostępny jest na stronie internetowej Stacji www.kalnica.eu i na tablicach informacyjnych/ poglądowych Stacji. 
  5. Z narciarskich tras zjazdowych Stacji można korzystać w godzinach funkcjonowania Stacji tylko w okresie sezonu zimowego, ogłaszanego przez Stację na jej stronie internetowej oraz przy kasie Stacji i w godzinach tam podanych.
  6. Z narciarskich tras zjazdowych Stacji nie można korzystać poza godzinami funkcjonowania Stacji a ponadto gdy zostały one zamknięte z uwagi na panujące warunki atmosferyczne lub z uwagi na konieczność ich przygotowania do korzystania przez narciarzy lub snowboardzistów a w szczególności gdy pracują na nich ratraki lub inne maszyny śnieżne. 
  7. Na narciarskich trasach zjazdowych Stacji nie można wykonywać ewolucji akrobatycznych na nartach i snowboardzie. Zabrania się jazdy narciarzom i snowboardzistom poza narciarskimi trasami zjazdowymi. 
  8. Ślady ratrakowania wyznaczają granicę tras narciarskich/zjazdowych. 
  9. Z narciarskich tras zjazdowych Stacji nie mogą korzystać osoby poniżej 13 roku życia bez opieki ze strony osoby pełnoletniej. 
  10. Z terenów narciarskich Stacji bezwzględnie nie mogą korzystać osoby w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka odurzającego. 
  11. Osoby, które nie ukończyły 16 lat nie mogą uprawiać na terenach narciarskich Stacji narciarstwa zjazdowego lub snowboardingu bez kasku konstrukcyjnie do tego przeznaczonego. 
  12. Tereny narciarskie Stacji wyłączone są z ruchu pojazdów silnikowych, pojazdów zaprzęgowych, z ruchu pieszego na niżej przedstawionych zasadach:  
   1. Narciarskie trasy zjazdowe oraz nartostrady są jednokierunkowymi drogami przeznaczonymi wyłącznie dla narciarzy i snowboardzistów.  
   2. Zabrania się wjazdu na zorganizowane tereny narciarskie pojazdami silnikowymi oraz pojazdami zaprzęgowymi. 
   3. Zakaz, o którym mowa w pkt. 2) nie dotyczy podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego, ratowników narciarskich i służb wykonujących zadania z zakresu bezpieczeństwa, porządku publicznego oraz ochrony przyrody, pod warunkiem używania pojazdów wysyłających jednocześnie sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie. 
   4. Zakaz, o którym mowa w pkt. 2) nie dotyczy używania przez Stacje na jej terenie pojazdu silnikowego. 
   5. Osoby znajdujące się na terenie zorganizowanego terenu narciarskiego Stacji obowiązane są ułatwić przejazd pojazdu, o którym mowa w pkt. 3) oraz pkt. 4), w szczególności przez niezwłoczne ustąpienie pierwszeństwa przejazdu. 
  13. Stacja nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt narciarski pozostawiony przez użytkowników Stacji na całym terenie Stacji. 
 2. Zasady dotyczące nabywania praw do korzystania ze zorganizowanych terenów narciarskich Stacji oraz zwrotu należności w przypadku odstąpienia od umowy.  
  1. Prawo do korzystania z urządzeń transportu linowego i narciarskich tras zjazdowych jest odpłatne i jest realizowane przy użyciu otrzymywanych w momencie zakupu prawa, kart magnetycznych (karnetów) czasowych , punktowych lub wielodziennych. Karnet czasowy (terminowy) uprawnia jedną osobę do nielimitowanej liczby przejazdów w określonym przedziale czasowym w ciągu jednego dnia w danym sezonie narciarskim. Karnet punktowy uprawnia jedną lub więcej osób do limitowanej liczby przejazdów odpowiednio do ilości wykupionych punktów. Karnet wielodzienny uprawnia jedną osobę do nielimitowanej liczby przejazdów przez określoną liczbę dni następujących po sobie , liczonych od momentu aktywacji karty, niezależnie od godziny , w której ona nastąpiła, ale nie dłużej niż do momentu zamknięcia ośrodka narciarskiego w ostatnim dniu ważności karnetu. 
  2. Przy zakupie prawa do korzystania z urządzeń transportu linowego i narciarskich tras zjazdowych, Stacja pobiera kaucję za wydaną kartę magnetyczną (karnet), w wysokości określonej w Cenniku. Stacja zwraca kaucję w momencie oddawania karnetu, pod warunkiem, że nie jest on uszkodzony. 
  3. Zakup prawa do korzystania z urządzeń transportu linowego i narciarskich tras zjazdowych, oznacza akceptację Regulaminu Stacji Narciarskiej Kalnica. 
  4. Przy korzystaniu z urządzeń transportu linowego i narciarskich tras zjazdowych , użytkownikiem karnetu czasowego/terminowego może być tylko i wyłącznie osoba, która posłużyła się karnetem w momencie pierwszego przejścia przez bramkę. 
  5. Stacja zabrania odstępowania (w tym odsprzedawania) praw do przejazdu potwierdzonych w karnetach Stacji osobom trzecim 
  6. Karnety aktywowane są w momencie zakupu. 
  7. Za próbę niezgodnego z niniejszym regulaminem skorzystania z przejść lub w przypadku korzystania z karty przez osobę nieuprawnioną – może zostać zablokowana możliwość dalszego korzystania z karty. 
  8. Na życzenie personelu lub organów kontroli, należy okazać kartę. Odmowa okazania, skutkuje możliwym zablokowaniem możliwości dalszego korzystania z karty. 
  9. Każdy, kto złamie zasady i zapisy regulaminów obowiązujących na terenie Stacji Narciarskiej Kalnica może zostać usunięty z terenu stacji. 
  10. Karnety ważne są do końca sezonu narciarskiego. 
 3. Regulamin wypożyczalni: 
  1. Wypożyczalnia przy Stacji Narciarskiej Kalnica prowadzi wynajem sprzętu sportowego. 
  2. Wypożyczalnia jest właścicielem sprzętu sportowego, będącego przedmiotem wypożyczenia. 
  3. Osoba wypożyczająca sprzęt sportowy („Wypożyczający”) zawiera z Wypożyczalnią umowę, zgodnie z warunkami określonymi w umowie, której niniejszy regulamin jest nierozerwalnym elementem. 
  4. Sprzęt sportowy może zostać wypożyczony wyłącznie osobie, która okaże Wypożyczalni jeden niezniszczony dokument z aktualnym zdjęciem, potwierdzającym jej tożsamość lub wpłaci ustaloną przez Wypożyczalnię kaucję, która odpowiada wartości wypożyczanego sprzętu. 
  5. Podpisując umowę wypożyczenia, Wypożyczający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, oraz spisanie danych osobowych z podanego dokumentu. 
  6. Wypożyczający zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonego sprzętu w określonym umową czasie w stanie nie gorszym niż w momencie jego wypożyczenia. 
  7. Wypożyczalnia zobowiązana jest wydać Wypożyczającemu sprzęt w należytym stanie, zdatnym do prawidłowego i bezpiecznego jego użytkowania. 
  8. Odbierając wypożyczany sprzęt, Wypożyczający powinien upewnić się, że jest on kompletny, a jego stan techniczny pozwala na jego prawidłowe i bezpieczne użytkowanie. 
  9. Podpisanie umowy wypożyczenia przez Wypożyczającego jest równoznaczne z potwierdzeniem, że otrzymany przez niego sprzęt nie jest wadliwy, jest kompletny, a jego stan techniczny pozwala na jego prawidłowe i bezpieczne użytkowanie. Poprzez złożenie podpisu Wypożyczający akceptuje także ustawioną na wiązaniach wypożyczanych nart siłę wypięcia buta narciarskiego, jeżeli tego rodzaju sprzęt jest przez niego wypożyczany. 
  10. Wypożyczający ma obowiązek użytkować wypożyczony sprzęt z zachowaniem ostrożności, dbałości i zgodnie z jego przeznaczeniem. 
  11. Wypożyczający odpowiada finansowo za utratę lub zniszczenie wypożyczonego sprzętu oraz za jego uszkodzenie powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania, zarówno przez samego Wypożyczającego, jak i przez osoby trzecie. 
  12. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wypożyczonego sprzętu, Wypożyczalnia dolicza do ceny wypożyczenia kwotę pieniężną odpowiadającą wysokości kosztów związanych z naprawą wypożyczonego sprzętu lub zakupem sprzętu o wartości równej cenie zakupu wypożyczonego sprzętu . 
  13. Wypożyczający jest zobowiązany zgłosić niezwłocznie Wypożyczalni utratę, zniszczenie oraz wszelkie uszkodzenia wypożyczonego sprzętu, powstałe w trakcie jego użytkowania. 
  14. Informacje dotyczące cen wypożyczania sprzętu sportowego oraz szczegóły dotyczące okresów rozliczeniowych, zawarte są w ogólnodostępnym cenniku, znajdującym się w wypożyczalni. 
  15. W razie wcześniejszego zwrotu sprzętu niż przewidziany w umowie, Wypożyczalnia nie zwraca Wypożyczającemu jakiejkolwiek kwoty pieniężnej za niewykorzystany czas wypożyczenia. 
  16. Chęć przedłużenia czasu wypożyczenia sprzętu przez Wypożyczającego należy zgłosić Wypożyczalni najpóźniej w dniu zwrotu sprzętu określonym w umowie wypożyczenia. Przedłużenie czasu wypożyczenia sprzętu przez Wypożyczającego wymaga akceptacji Wypożyczalni. 
   1. W przypadku akceptacji przez Wypożyczalnię, przedłużenie czasu wypożyczenia sprzętu skutkuje naliczeniem dodatkowej opłaty, ustalonej na podstawie obowiązującego w momencie wypożyczenia cennika. 
   2.  W przypadku nie zwrócenia wypożyczonego sprzętu w określonym umową czasie przy braku akceptacji przedłużenia czasu wypożyczenia sprzętu przez Wypożyczalnię, Wypożyczalnia naliczy karę umowną w wysokości dziesięciokrotności ceny wypożyczenia za każdy dzień przedłużenia. Niezależnie od powyższego uprawnienia sprawa może zostać zgłoszona do polskich organów ścigania w ramach zgłoszenia podejrzenia popełnienia przestępstwa przywłaszczenia. 
  17.  Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, jakiekolwiek uszczerbki na zdrowiu zaistniałe podczas użytkowania wypożyczonego sprzętu. Jazda na nartach i snowboardzie to sporty ekstremalne, wymagające od uprawiających je osób sprawności, kondycji fizycznej oraz odpowiednich umiejętności. Początkującym zaleca się jazdę z instruktorem. 
 4. Regulamin wyciągu talerzykowego: 
  1. Na orczyku może jechać tylko jedna osoba. 
  2. Po przejściu bramki należy ustawić się w wyznaczonym miejscu podczepienia i poczekać na orczyk. 
  3. Kijki należy trzymać w jednej ręce (pasek kijka nie może być na ręce). 
  4. Należy jechać wyznaczonym śladem, nie wolno „slalomować” na trasie podjazdu. 
  5.  Nie chwytać na trasie pustych orczyków, nie wyczepiać się na trasie podjazdu. 
  6.  Orczyk należy spokojnie wypuścić w strefie wyczepiania. 
  7.  Po wyczepieniu należy opuścić peron górny w nakazanym kierunku. 
  8.  Nie wolno zatrzymywać się na peronie górnym (w miejscu wyczepiania); należy go jak najszybciej opuścić. 
  9. Nie wolno kontynuować jazdy poza strefą wyczepiania. 
  10. Wyciąg może być zatrzymany z powodu awarii lub złych warunków atmosferycznych. 
  11. Po zatrzymaniu wyciągu, należy czekać na polecenia obsługi. 
 5. Regulamin wyciągu snow-tubing: 
  1.  Korzystanie z toru snowtubingowego zalecane jest dla dzieci od lat 3 
  2. Dzieci do 18 roku życia korzystają ze snowtubingu pod opieką osób dorosłych. 
  3. Osoby o wadze powyżej 40 kg zobowiązane są do, kontrolowania prędkości zjazdu, poprzez hamowanie nogami aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym uczestnikom zabawy.  
  4. Użytkownikom toru snow-tubing zaleca się korzystanie z kasków. 
  5. Zabrania się jazdy we dwoje na pojedynczym pontonie, jazdy na brzuchu, jazdy na stojąco. 
  6. Zabrania się jazdy na innych przedmiotach poza wyznaczonymi 
  7. Zabrania się chodzenia po torze i blokowania przejazdu innym  
  8. Po zjechaniu należy szybko zejść z toru. 
  9.  W uzasadnionych przypadkach obsługa ma prawo odmówić przejazdu 
  10. Odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt ponosi użytkownik  
  11. Stacja Narciarska Kalnica nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki, korzystający z snowtubingu robią to na własną odpowiedzialność. 
  12.  Godziny korzystania z terenu wyznaczonego do snowtubingu pokrywają się z godzinami otwarcia wyciągów. 
 6. Postanowienia końcowe: 
  1. Na terenie Stacji Narciarskiej Kalnica prowadzony jest monitoring, w ramach którego rejestrowane są m.in. wizerunki osób korzystających z tras narciarskich, urządzeń transportu linowego i obiektów Stacji. Monitorowanie prowadzone jest dla celów zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników Stacji oraz dla ochrony przed kradzieżą, włamaniem, zniszczeniem mienia, agresywnym zachowaniem itp. 
  2. Administratorem danych osobowych wskazanych w pkt III jest Stacja Narciarska Kalnica, Z administratorem można skontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Kalnica 6, 38-608 Wetlina lub e-mail [email protected] . Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r., dalej RODO, tj. w celu wykonania umowy. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego jak i organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do wykonania umowy i zrealizowania przez administratora ciążących na nim obowiązkach prawnych związanych z umową. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu umowy.