Regulamin

Regulamin

Linki do pobrania:

Regulamin Stacji Narciarskiej Kalnica

I) Zasady postępowania i obowiązki osób przebywających na terenie Stacji
Narciarskiej Kalnica:
1. Osoby przebywające na terenie stacji zobowiązane są zapoznać się z treścią
regulaminu.
2. Osoby przebywające na zorganizowanych terenach narciarskich Stacji obowiązane są
do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz
innych osób, a w szczególności:
1) zapoznania się z zasadami korzystania z terenu narciarskiego, obiektów lub
urządzeń Stacji i ich przestrzegania;
2) stosowania się do znaków nakazu i zakazu umieszczanych przez Stację,
3) zapoznania się oraz dostosowania swoich planów aktywności do
umiejętności, aktualnych warunków atmosferycznych, prognozy pogody,
komunikatu lawinowego dla danego obszaru obejmującego zorganizowany
teren narciarski Stacji i zastosowania się do zaleceń i ograniczeń
wynikających z ogłoszonego stopnia zagrożenia lawinowego oraz z
panujących i przewidywanych warunków atmosferycznych;
4)użytkowania sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności,
sprawnego technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia;
5)bezzwłocznego informowania podmiotów uprawnionych do wykonywania
ratownictwa narciarskiego lub górskiego o zaistniałym wypadku lub
zaginięciu osoby oraz o innych zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć
wpływ na bezpieczeństwo osób znajdujących się na zorganizowanych
terenach narciarskich Stacji.
6) dostosowania swojego postępowania do poleceń ustnych pracowników
Stacji, ratowników narciarskich lub ratowników górskich.
3. Osoby przebywające na terenach narciarskich Stacji obowiązane są do zapoznania
się i postępowania zgodnie ze znakami informacyjnymi, ostrzegawczymi, nakazu i
zakazu ustawionymi na terenach Stacji przez Podmiot Zarządzający stosownie do
panujących warunków, z którymi można się zapoznać na stronie internetowej Stacji
www.kalnica.eu
4. Osoby przebywające na narciarskich trasach zjazdowych Stacji obowiązane są do
zapoznania się i postępowania zgodnie z:
1) powszechnie przyjętymi zasadami poruszania się na narciarskich trasach
zjazdowych tzw. Dekalogiem FIS; Dekalog Reguł Międzynarodowej Federacji
Narciarskiej (FIS) – wersja 2002/2003 w tłumaczeniu zleconym przez SITN. ,
dostępny jest na stronie internetowej Stowarzyszenia Instruktorów i
Trenerów Narciarstwa PZN i na tablicach informacyjnych/ poglądowych
Stacji.
2)Regulaminem korzystania z wyciągów Stacji Narciarskiej Kalnica, który
dostępny jest na stronie internetowej Stacji www.kalnica.eu i na tablicach
informacyjnych/ poglądowych Stacji.
5. Z narciarskich tras zjazdowych Stacji można korzystać w godzinach funkcjonowania
Stacji tylko w okresie sezonu zimowego, ogłaszanego przez Stację na jej stronie
internetowej oraz przy kasie Stacji i w godzinach tam podanych.
6. Z narciarskich tras zjazdowych Stacji nie można korzystać poza godzinami
funkcjonowania Stacji a ponadto gdy zostały one zamknięte z uwagi na panujące
warunki atmosferyczne lub z uwagi na konieczność ich przygotowania do korzystania
przez narciarzy lub snowboardzistów a w szczególności gdy pracują na nich ratraki
lub inne maszyny śnieżne.
7. Na narciarskich trasach zjazdowych Stacji nie można wykonywać ewolucji
akrobatycznych na nartach i snowboardzie. Zabrania się jazdy narciarzom i
snowboardzistom poza narciarskimi trasami zjazdowymi.
8. Ślady ratrakowania wyznaczają granicę tras narciarskich/zjazdowych.
9. Z narciarskich tras zjazdowych Stacji nie mogą korzystać osoby poniżej 13 roku życia
bez opieki ze strony osoby pełnoletniej.
10. Z terenów narciarskich Stacji bezwzględnie nie mogą korzystać osoby w stanie
nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka odurzającego.
11. Osoby, które nie ukończyły 16 lat nie mogą uprawiać na terenach narciarskich Stacji
narciarstwa zjazdowego lub snowboardingu bez kasku konstrukcyjnie do tego
przeznaczonego.
12. Tereny narciarskie Stacji wyłączone są z ruchu pojazdów silnikowych, pojazdów
zaprzęgowych, z ruchu pieszego na niżej przedstawionych zasadach:
1)Narciarskie trasy zjazdowe oraz nartostrady są jednokierunkowymi drogami
przeznaczonymi wyłącznie dla narciarzy i snowboardzistów.
2)Zabrania się wjazdu na zorganizowane tereny narciarskie pojazdami
silnikowymi oraz pojazdami zaprzęgowymi.
3)Zakaz, o którym mowa w pkt. 2) nie dotyczy podmiotów uprawnionych do
wykonywania ratownictwa górskiego, ratowników narciarskich i służb
wykonujących zadania z zakresu bezpieczeństwa, porządku publicznego oraz
ochrony przyrody, pod warunkiem używania pojazdów wysyłających
jednocześnie sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i
sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie.
4)Zakaz, o którym mowa w pkt. 2) nie dotyczy używania przez Stacje na jej
terenie pojazdu silnikowego.
5)Osoby znajdujące się na terenie zorganizowanego terenu narciarskiego Stacji
obowiązane są ułatwić przejazd pojazdu, o którym mowa w pkt. 3) oraz pkt.
4), w szczególności przez niezwłoczne ustąpienie pierwszeństwa przejazdu.
13. Stacja nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt narciarski pozostawiony przez
użytkowników Stacji na całym terenie Stacji.

II) Zasady dotyczące nabywania praw do korzystania ze zorganizowanych terenów
narciarskich Stacji oraz zwrotu należności w przypadku odstąpienia od umowy.
1. Prawo do korzystania z urządzeń transportu linowego i narciarskich tras zjazdowych
jest odpłatne i jest realizowane przy użyciu otrzymywanych w momencie zakupu
prawa, kart magnetycznych (karnetów) czasowych , punktowych lub wielodziennych.
Karnet czasowy (terminowy) uprawnia jedną osobę do nielimitowanej liczby
przejazdów w określonym przedziale czasowym w ciągu jednego dnia w danym
sezonie narciarskim. Karnet punktowy uprawnia jedną lub więcej osób do
limitowanej liczby przejazdów odpowiednio do ilości wykupionych punktów. Karnet
wielodzienny uprawnia jedną osobę do nielimitowanej liczby przejazdów przez
określoną liczbę dni następujących po sobie , liczonych od momentu aktywacji karty,
niezależnie od godziny , w której ona nastąpiła, ale nie dłużej niż do momentu
zamknięcia ośrodka narciarskiego w ostatnim dniu ważności karnetu.
2. Przy zakupie prawa do korzystania z urządzeń transportu linowego i narciarskich tras
zjazdowych, Stacja pobiera kaucję za wydaną kartę magnetyczną (karnet), w
wysokości określonej w Cenniku. Stacja zwraca kaucję w momencie oddawania
karnetu, pod warunkiem, że nie jest on uszkodzony.
3. Zakup prawa do korzystania z urządzeń transportu linowego i narciarskich tras
zjazdowych, oznacza akceptację Regulaminu Stacji Narciarskiej Kalnica.
4. Przy korzystaniu z urządzeń transportu linowego i narciarskich tras zjazdowych ,
użytkownikiem karnetu czasowego/terminowego może być tylko i wyłącznie osoba,
która posłużyła się karnetem w momencie pierwszego przejścia przez bramkę.
Ponowne użycie karnetu czasowego może nastąpić nie wcześniej niż po upływie:
1) Tu wpisać czasy
5. Stacja zabrania odstępowania (w tym odsprzedawania) praw do przejazdu
potwierdzonych w karnetach Stacji osobom trzecim
6. Karnety aktywowane są w momencie zbliżenia do czytnika.
7. Za próbę niezgodnego z niniejszym regulaminem skorzystania z przejść lub w
przypadku korzystania z karty przez osobę nieuprawnioną – może zostać
zablokowana możliwość dalszego korzystania z karty.
8. Na życzenie personelu lub organów kontroli, należy okazać kartę. Odmowa okazania,
skutkuje możliwym zablokowaniem możliwości dalszego korzystania z karty.
9. Każdy, kto złamie zasady i zapisy regulaminów obowiązujących na terenie Stacji
Narciarskiej Kalnica może zostać usunięty z terenu stacji.
10. Karnety ważne są do końca sezonu narciarskiego.

III) Regulamin wypożyczalni:
1. Wypożyczalnia przy Stacji Narciarskiej Kalnica prowadzi wynajem sprzętu
sportowego.
2. Wypożyczalnia jest właścicielem sprzętu sportowego, będącego przedmiotem
wypożyczenia.
3. Osoba wypożyczająca sprzęt sportowy („Wypożyczający”) zawiera z Wypożyczalnią
umowę, zgodnie z warunkami określonymi w umowie, której niniejszy regulamin jest
nierozerwalnym elementem.
4. Sprzęt sportowy może zostać wypożyczony wyłącznie osobie, która okaże
Wypożyczalni jeden niezniszczony dokument z aktualnym zdjęciem,
potwierdzającym jej tożsamość lub wpłaci ustaloną przez Wypożyczalnię kaucję,
która odpowiada wartości wypożyczanego sprzętu.
5. Podpisując umowę wypożyczenia, Wypożyczający wyraża zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych, oraz spisanie danych osobowych z podanego
dokumentu.
6. Wypożyczający zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonego sprzętu w określonym
umową czasie w stanie nie gorszym niż w momencie jego wypożyczenia.
7. Wypożyczalnia zobowiązana jest wydać Wypożyczającemu sprzęt w należytym
stanie, zdatnym do prawidłowego i bezpiecznego jego użytkowania.
8. Odbierając wypożyczany sprzęt, Wypożyczający powinien upewnić się, że jest on
kompletny, a jego stan techniczny pozwala na jego prawidłowe i bezpieczne
użytkowanie.
9. Podpisanie umowy wypożyczenia przez Wypożyczającego jest równoznaczne z
potwierdzeniem, że otrzymany przez niego sprzęt nie jest wadliwy, jest kompletny, a
jego stan techniczny pozwala na jego prawidłowe i bezpieczne użytkowanie. Poprzez
złożenie podpisu Wypożyczający akceptuje także ustawioną na wiązaniach
wypożyczanych nart siłę wypięcia buta narciarskiego, jeżeli tego rodzaju sprzęt jest
przez niego wypożyczany.
10. Wypożyczający ma obowiązek użytkować wypożyczony sprzęt z zachowaniem
ostrożności, dbałości i zgodnie z jego przeznaczeniem.
11. Wypożyczający odpowiada finansowo za utratę lub zniszczenie wypożyczonego
sprzętu oraz za jego uszkodzenie powstałe w wyniku nieprawidłowego jego
użytkowania, zarówno przez samego Wypożyczającego, jak i przez osoby trzecie.
12. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wypożyczonego sprzętu,
Wypożyczalnia dolicza do ceny wypożyczenia kwotę pieniężną odpowiadającą
wysokości kosztów związanych z naprawą wypożyczonego sprzętu lub zakupem
sprzętu o wartości równej cenie zakupu wypożyczonego sprzętu .
13. Wypożyczający jest zobowiązany zgłosić niezwłocznie Wypożyczalni utratę,
zniszczenie oraz wszelkie uszkodzenia wypożyczonego sprzętu, powstałe w trakcie
jego użytkowania.
14. Informacje dotyczące cen wypożyczania sprzętu sportowego oraz szczegóły
dotyczące okresów rozliczeniowych, zawarte są w ogólnodostępnym cenniku,
znajdującym się w wypożyczalni.
15. W razie wcześniejszego zwrotu sprzętu niż przewidziany w umowie, Wypożyczalnia
nie zwraca Wypożyczającemu jakiejkolwiek kwoty pieniężnej za niewykorzystany
czas wypożyczenia.
16. Chęć przedłużenia czasu wypożyczenia sprzętu przez Wypożyczającego należy zgłosić
Wypożyczalni najpóźniej w dniu zwrotu sprzętu określonym w umowie
wypożyczenia. Przedłużenie czasu wypożyczenia sprzętu przez Wypożyczającego
wymaga akceptacji Wypożyczalni.
1)W przypadku akceptacji przez Wypożyczalnię, przedłużenie czasu
wypożyczenia sprzętu skutkuje naliczeniem dodatkowej opłaty, ustalonej na
podstawie obowiązującego w momencie wypożyczenia cennika.
2) W przypadku nie zwrócenia wypożyczonego sprzętu w określonym umową
czasie przy braku akceptacji przedłużenia czasu wypożyczenia sprzętu przez
Wypożyczalnię, Wypożyczalnia naliczy karę umowną w wysokości
dziesięciokrotności ceny wypożyczenia za każdy dzień przedłużenia.
Niezależnie od powyższego uprawnienia sprawa może zostać zgłoszona do
polskich organów ścigania w ramach zgłoszenia podejrzenia popełnienia
przestępstwa przywłaszczenia.
17. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, jakiekolwiek
uszczerbki na zdrowiu zaistniałe podczas użytkowania wypożyczonego sprzętu. Jazda
na nartach i snowboardzie to sporty ekstremalne, wymagające od uprawiających je
osób sprawności, kondycji fizycznej oraz odpowiednich umiejętności. Początkującym
zaleca się jazdę z instruktorem.

IV) Regulamin wyciągu talerzykowego:
1. Na orczyku może jechać tylko jedna osoba.
2. Po przejściu bramki należy ustawić się w wyznaczonym miejscu podczepienia i
poczekać na orczyk.
3. Kijki należy trzymać w jednej ręce (pasek kijka nie może być na ręce).
4. Należy jechać wyznaczonym śladem, nie wolno „slalomować” na trasie podjazdu.
5. Nie chwytać na trasie pustych orczyków, nie wyczepiać się na trasie podjazdu.
6. Orczyk należy spokojnie wypuścić w strefie wyczepiania.
7. Po wyczepieniu należy opuścić peron górny w nakazanym kierunku.
8. Nie wolno zatrzymywać się na peronie górnym (w miejscu wyczepiania); należy go
jak najszybciej opuścić.
9. Nie wolno kontynuować jazdy poza strefą wyczepiania.
10. Wyciąg może być zatrzymany z powodu awarii lub złych warunków atmosferycznych.
11. Po zatrzymaniu wyciągu, należy czekać na polecenia obsługi.

V) Postanowienia końcowe:
1. Na terenie Stacji Narciarskiej Kalnica prowadzony jest monitoring, w ramach którego
rejestrowane są m.in. wizerunki osób korzystających z tras narciarskich, urządzeń
transportu linowego i obiektów Stacji. Monitorowanie prowadzone jest dla celów
zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników Stacji oraz dla ochrony przed kradzieżą,
włamaniem, zniszczeniem mienia, agresywnym zachowaniem itp.
2. Administratorem danych osobowych wskazanych w pkt III jest Stacja Narciarska
Kalnica, Z administratorem można skontaktować się pisemnie, za pomocą poczty
tradycyjnej na adres: Kalnica 6, 38-608 Wetlina lub e-mail [email protected] . Dane
osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r., dalej RODO, tj. w celu wykonania
umowy. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa
trzeciego jak i organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane w czasie
niezbędnym do wykonania umowy i zrealizowania przez administratora ciążących na
nim obowiązkach prawnych związanych z umową. Osobie, której dane dotyczą
przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do
organu nadzorczego. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do
realizacji celu umowy.

Dekalog Narciarski