Regulamin

Regulamin

Linki do pobrania:

Regulamin Stacji Narciarskiej Kalnica

I) Zasady post臋powania i obowi膮zki os贸b przebywaj膮cych na terenie Stacji
Narciarskiej Kalnica:
1. Osoby przebywaj膮ce na terenie stacji zobowi膮zane s膮 zapozna膰 si臋 z tre艣ci膮
regulaminu.
2. Osoby przebywaj膮ce na zorganizowanych terenach narciarskich Stacji obowi膮zane s膮
do zachowania nale偶ytej staranno艣ci w celu ochrony 偶ycia i zdrowia w艂asnego oraz
innych os贸b, a w szczeg贸lno艣ci:
1) zapoznania si臋 z zasadami korzystania z terenu narciarskiego, obiekt贸w lub
urz膮dze艅 Stacji i ich przestrzegania;
2) stosowania si臋 do znak贸w nakazu i zakazu umieszczanych przez Stacj臋,
3) zapoznania si臋 oraz dostosowania swoich plan贸w aktywno艣ci do
umiej臋tno艣ci, aktualnych warunk贸w atmosferycznych, prognozy pogody,
komunikatu lawinowego dla danego obszaru obejmuj膮cego zorganizowany
teren narciarski Stacji i zastosowania si臋 do zalece艅 i ogranicze艅
wynikaj膮cych z og艂oszonego stopnia zagro偶enia lawinowego oraz z
panuj膮cych i przewidywanych warunk贸w atmosferycznych;
4)u偶ytkowania sprz臋tu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywno艣ci,
sprawnego technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami u偶ycia;
5)bezzw艂ocznego informowania podmiot贸w uprawnionych do wykonywania
ratownictwa narciarskiego lub g贸rskiego o zaistnia艂ym wypadku lub
zagini臋ciu osoby oraz o innych zdarzeniach nadzwyczajnych mog膮cych mie膰
wp艂yw na bezpiecze艅stwo os贸b znajduj膮cych si臋 na zorganizowanych
terenach narciarskich Stacji.
6) dostosowania swojego post臋powania do polece艅 ustnych pracownik贸w
Stacji, ratownik贸w narciarskich lub ratownik贸w g贸rskich.
3. Osoby przebywaj膮ce na terenach narciarskich Stacji obowi膮zane s膮 do zapoznania
si臋 i post臋powania zgodnie ze znakami informacyjnymi, ostrzegawczymi, nakazu i
zakazu ustawionymi na terenach Stacji przez Podmiot Zarz膮dzaj膮cy stosownie do
panuj膮cych warunk贸w, z kt贸rymi mo偶na si臋 zapozna膰 na stronie internetowej Stacji
www.kalnica.eu
4. Osoby przebywaj膮ce na narciarskich trasach zjazdowych Stacji obowi膮zane s膮 do
zapoznania si臋 i post臋powania zgodnie z:
1) powszechnie przyj臋tymi zasadami poruszania si臋 na narciarskich trasach
zjazdowych tzw. Dekalogiem FIS; Dekalog Regu艂 Mi臋dzynarodowej Federacji
Narciarskiej (FIS) – wersja 2002/2003 w t艂umaczeniu zleconym przez SITN. ,
dost臋pny jest na stronie internetowej Stowarzyszenia Instruktor贸w i
Trener贸w Narciarstwa PZN i na tablicach informacyjnych/ pogl膮dowych
Stacji.
2)Regulaminem korzystania z wyci膮g贸w Stacji Narciarskiej Kalnica, kt贸ry
dost臋pny jest na stronie internetowej Stacji www.kalnica.eu i na tablicach
informacyjnych/ pogl膮dowych Stacji.
5. Z narciarskich tras zjazdowych Stacji mo偶na korzysta膰 w godzinach funkcjonowania
Stacji tylko w okresie sezonu zimowego, og艂aszanego przez Stacj臋 na jej stronie
internetowej oraz przy kasie Stacji i w godzinach tam podanych.
6. Z narciarskich tras zjazdowych Stacji nie mo偶na korzysta膰 poza godzinami
funkcjonowania Stacji a ponadto gdy zosta艂y one zamkni臋te z uwagi na panuj膮ce
warunki atmosferyczne lub z uwagi na konieczno艣膰 ich przygotowania do korzystania
przez narciarzy lub snowboardzist贸w a w szczeg贸lno艣ci gdy pracuj膮 na nich ratraki
lub inne maszyny 艣nie偶ne.
7. Na narciarskich trasach zjazdowych Stacji nie mo偶na wykonywa膰 ewolucji
akrobatycznych na nartach i snowboardzie. Zabrania si臋 jazdy narciarzom i
snowboardzistom poza narciarskimi trasami zjazdowymi.
8. 艢lady ratrakowania wyznaczaj膮 granic臋 tras narciarskich/zjazdowych.
9. Z narciarskich tras zjazdowych Stacji nie mog膮 korzysta膰 osoby poni偶ej 13 roku 偶ycia
bez opieki ze strony osoby pe艂noletniej.
10. Z teren贸w narciarskich Stacji bezwzgl臋dnie nie mog膮 korzysta膰 osoby w stanie
nietrze藕wo艣ci lub pod wp艂ywem podobnie dzia艂aj膮cego 艣rodka odurzaj膮cego.
11. Osoby, kt贸re nie uko艅czy艂y 16 lat nie mog膮 uprawia膰 na terenach narciarskich Stacji
narciarstwa zjazdowego lub snowboardingu bez kasku konstrukcyjnie do tego
przeznaczonego.
12. Tereny narciarskie Stacji wy艂膮czone s膮 z ruchu pojazd贸w silnikowych, pojazd贸w
zaprz臋gowych, z ruchu pieszego na ni偶ej przedstawionych zasadach:
1)Narciarskie trasy zjazdowe oraz nartostrady s膮 jednokierunkowymi drogami
przeznaczonymi wy艂膮cznie dla narciarzy i snowboardzist贸w.
2)Zabrania si臋 wjazdu na zorganizowane tereny narciarskie pojazdami
silnikowymi oraz pojazdami zaprz臋gowymi.
3)Zakaz, o kt贸rym mowa w pkt. 2) nie dotyczy podmiot贸w uprawnionych do
wykonywania ratownictwa g贸rskiego, ratownik贸w narciarskich i s艂u偶b
wykonuj膮cych zadania z zakresu bezpiecze艅stwa, porz膮dku publicznego oraz
ochrony przyrody, pod warunkiem u偶ywania pojazd贸w wysy艂aj膮cych
jednocze艣nie sygna艂y 艣wietlne w postaci niebieskich 艣wiate艂 b艂yskowych i
sygna艂y d藕wi臋kowe o zmiennym tonie.
4)Zakaz, o kt贸rym mowa w pkt. 2) nie dotyczy u偶ywania przez Stacje na jej
terenie pojazdu silnikowego.
5)Osoby znajduj膮ce si臋 na terenie zorganizowanego terenu narciarskiego Stacji
obowi膮zane s膮 u艂atwi膰 przejazd pojazdu, o kt贸rym mowa w pkt. 3) oraz pkt.
4), w szczeg贸lno艣ci przez niezw艂oczne ust膮pienie pierwsze艅stwa przejazdu.
13. Stacja nie ponosi odpowiedzialno艣ci za sprz臋t narciarski pozostawiony przez
u偶ytkownik贸w Stacji na ca艂ym terenie Stacji.

II) Zasady dotycz膮ce nabywania praw do korzystania ze zorganizowanych teren贸w
narciarskich Stacji oraz zwrotu nale偶no艣ci w przypadku odst膮pienia od umowy.
1. Prawo do korzystania z urz膮dze艅 transportu linowego i narciarskich tras zjazdowych
jest odp艂atne i jest realizowane przy u偶yciu otrzymywanych w momencie zakupu
prawa, kart magnetycznych (karnet贸w) czasowych , punktowych lub wielodziennych.
Karnet czasowy (terminowy) uprawnia jedn膮 osob臋 do nielimitowanej liczby
przejazd贸w w okre艣lonym przedziale czasowym w ci膮gu jednego dnia w danym
sezonie narciarskim. Karnet punktowy uprawnia jedn膮 lub wi臋cej os贸b do
limitowanej liczby przejazd贸w odpowiednio do ilo艣ci wykupionych punkt贸w. Karnet
wielodzienny uprawnia jedn膮 osob臋 do nielimitowanej liczby przejazd贸w przez
okre艣lon膮 liczb臋 dni nast臋puj膮cych po sobie , liczonych od momentu aktywacji karty,
niezale偶nie od godziny , w kt贸rej ona nast膮pi艂a, ale nie d艂u偶ej ni偶 do momentu
zamkni臋cia o艣rodka narciarskiego w ostatnim dniu wa偶no艣ci karnetu.
2. Przy zakupie prawa do korzystania z urz膮dze艅 transportu linowego i narciarskich tras
zjazdowych, Stacja pobiera kaucj臋 za wydan膮 kart臋 magnetyczn膮 (karnet), w
wysoko艣ci okre艣lonej w Cenniku. Stacja zwraca kaucj臋 w momencie oddawania
karnetu, pod warunkiem, 偶e nie jest on uszkodzony.
3. Zakup prawa do korzystania z urz膮dze艅 transportu linowego i narciarskich tras
zjazdowych, oznacza akceptacj臋 Regulaminu Stacji Narciarskiej Kalnica.
4. Przy korzystaniu z urz膮dze艅 transportu linowego i narciarskich tras zjazdowych ,
u偶ytkownikiem karnetu czasowego/terminowego mo偶e by膰 tylko i wy艂膮cznie osoba,
kt贸ra pos艂u偶y艂a si臋 karnetem w momencie pierwszego przej艣cia przez bramk臋.
Ponowne u偶ycie karnetu czasowego mo偶e nast膮pi膰 nie wcze艣niej ni偶 po up艂ywie:
1) Tu wpisa膰 czasy
5. Stacja zabrania odst臋powania (w tym odsprzedawania) praw do przejazdu
potwierdzonych w karnetach Stacji osobom trzecim
6. Karnety aktywowane s膮 w momencie zbli偶enia do czytnika.
7. Za pr贸b臋 niezgodnego z niniejszym regulaminem skorzystania z przej艣膰 lub w
przypadku korzystania z karty przez osob臋 nieuprawnion膮 鈥 mo偶e zosta膰
zablokowana mo偶liwo艣膰 dalszego korzystania z karty.
8. Na 偶yczenie personelu lub organ贸w kontroli, nale偶y okaza膰 kart臋. Odmowa okazania,
skutkuje mo偶liwym zablokowaniem mo偶liwo艣ci dalszego korzystania z karty.
9. Ka偶dy, kto z艂amie zasady i zapisy regulamin贸w obowi膮zuj膮cych na terenie Stacji
Narciarskiej Kalnica mo偶e zosta膰 usuni臋ty z terenu stacji.
10. Karnety wa偶ne s膮 do ko艅ca sezonu narciarskiego.

III) Regulamin wypo偶yczalni:
1. Wypo偶yczalnia przy Stacji Narciarskiej Kalnica prowadzi wynajem sprz臋tu
sportowego.
2. Wypo偶yczalnia jest w艂a艣cicielem sprz臋tu sportowego, b臋d膮cego przedmiotem
wypo偶yczenia.
3. Osoba wypo偶yczaj膮ca sprz臋t sportowy (鈥濿ypo偶yczaj膮cy鈥) zawiera z Wypo偶yczalni膮
umow臋, zgodnie z warunkami okre艣lonymi w umowie, kt贸rej niniejszy regulamin jest
nierozerwalnym elementem.
4. Sprz臋t sportowy mo偶e zosta膰 wypo偶yczony wy艂膮cznie osobie, kt贸ra oka偶e
Wypo偶yczalni jeden niezniszczony dokument z aktualnym zdj臋ciem,
potwierdzaj膮cym jej to偶samo艣膰 lub wp艂aci ustalon膮 przez Wypo偶yczalni臋 kaucj臋,
kt贸ra odpowiada warto艣ci wypo偶yczanego sprz臋tu.
5. Podpisuj膮c umow臋 wypo偶yczenia, Wypo偶yczaj膮cy wyra偶a zgod臋 na przetwarzanie
swoich danych osobowych, oraz spisanie danych osobowych z podanego
dokumentu.
6. Wypo偶yczaj膮cy zobowi膮zany jest do zwrotu wypo偶yczonego sprz臋tu w okre艣lonym
umow膮 czasie w stanie nie gorszym ni偶 w momencie jego wypo偶yczenia.
7. Wypo偶yczalnia zobowi膮zana jest wyda膰 Wypo偶yczaj膮cemu sprz臋t w nale偶ytym
stanie, zdatnym do prawid艂owego i bezpiecznego jego u偶ytkowania.
8. Odbieraj膮c wypo偶yczany sprz臋t, Wypo偶yczaj膮cy powinien upewni膰 si臋, 偶e jest on
kompletny, a jego stan techniczny pozwala na jego prawid艂owe i bezpieczne
u偶ytkowanie.
9. Podpisanie umowy wypo偶yczenia przez Wypo偶yczaj膮cego jest r贸wnoznaczne z
potwierdzeniem, 偶e otrzymany przez niego sprz臋t nie jest wadliwy, jest kompletny, a
jego stan techniczny pozwala na jego prawid艂owe i bezpieczne u偶ytkowanie. Poprzez
z艂o偶enie podpisu Wypo偶yczaj膮cy akceptuje tak偶e ustawion膮 na wi膮zaniach
wypo偶yczanych nart si艂臋 wypi臋cia buta narciarskiego, je偶eli tego rodzaju sprz臋t jest
przez niego wypo偶yczany.
10. Wypo偶yczaj膮cy ma obowi膮zek u偶ytkowa膰 wypo偶yczony sprz臋t z zachowaniem
ostro偶no艣ci, dba艂o艣ci i zgodnie z jego przeznaczeniem.
11. Wypo偶yczaj膮cy odpowiada finansowo za utrat臋 lub zniszczenie wypo偶yczonego
sprz臋tu oraz za jego uszkodzenie powsta艂e w wyniku nieprawid艂owego jego
u偶ytkowania, zar贸wno przez samego Wypo偶yczaj膮cego, jak i przez osoby trzecie.
12. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wypo偶yczonego sprz臋tu,
Wypo偶yczalnia dolicza do ceny wypo偶yczenia kwot臋 pieni臋偶n膮 odpowiadaj膮c膮
wysoko艣ci koszt贸w zwi膮zanych z napraw膮 wypo偶yczonego sprz臋tu lub zakupem
sprz臋tu o warto艣ci r贸wnej cenie zakupu wypo偶yczonego sprz臋tu .
13. Wypo偶yczaj膮cy jest zobowi膮zany zg艂osi膰 niezw艂ocznie Wypo偶yczalni utrat臋,
zniszczenie oraz wszelkie uszkodzenia wypo偶yczonego sprz臋tu, powsta艂e w trakcie
jego u偶ytkowania.
14. Informacje dotycz膮ce cen wypo偶yczania sprz臋tu sportowego oraz szczeg贸艂y
dotycz膮ce okres贸w rozliczeniowych, zawarte s膮 w og贸lnodost臋pnym cenniku,
znajduj膮cym si臋 w wypo偶yczalni.
15. W razie wcze艣niejszego zwrotu sprz臋tu ni偶 przewidziany w umowie, Wypo偶yczalnia
nie zwraca Wypo偶yczaj膮cemu jakiejkolwiek kwoty pieni臋偶nej za niewykorzystany
czas wypo偶yczenia.
16. Ch臋膰 przed艂u偶enia czasu wypo偶yczenia sprz臋tu przez Wypo偶yczaj膮cego nale偶y zg艂osi膰
Wypo偶yczalni najp贸藕niej w dniu zwrotu sprz臋tu okre艣lonym w umowie
wypo偶yczenia. Przed艂u偶enie czasu wypo偶yczenia sprz臋tu przez Wypo偶yczaj膮cego
wymaga akceptacji Wypo偶yczalni.
1)W przypadku akceptacji przez Wypo偶yczalni臋, przed艂u偶enie czasu
wypo偶yczenia sprz臋tu skutkuje naliczeniem dodatkowej op艂aty, ustalonej na
podstawie obowi膮zuj膮cego w momencie wypo偶yczenia cennika.
2) W przypadku nie zwr贸cenia wypo偶yczonego sprz臋tu w okre艣lonym umow膮
czasie przy braku akceptacji przed艂u偶enia czasu wypo偶yczenia sprz臋tu przez
Wypo偶yczalni臋, Wypo偶yczalnia naliczy kar臋 umown膮 w wysoko艣ci
dziesi臋ciokrotno艣ci ceny wypo偶yczenia za ka偶dy dzie艅 przed艂u偶enia.
Niezale偶nie od powy偶szego uprawnienia sprawa mo偶e zosta膰 zg艂oszona do
polskich organ贸w 艣cigania w ramach zg艂oszenia podejrzenia pope艂nienia
przest臋pstwa przyw艂aszczenia.
17. Wypo偶yczalnia nie ponosi odpowiedzialno艣ci za nieszcz臋艣liwe wypadki, jakiekolwiek
uszczerbki na zdrowiu zaistnia艂e podczas u偶ytkowania wypo偶yczonego sprz臋tu. Jazda
na nartach i snowboardzie to sporty ekstremalne, wymagaj膮ce od uprawiaj膮cych je
os贸b sprawno艣ci, kondycji fizycznej oraz odpowiednich umiej臋tno艣ci. Pocz膮tkuj膮cym
zaleca si臋 jazd臋 z instruktorem.

IV) Regulamin wyci膮gu talerzykowego:
1. Na orczyku mo偶e jecha膰 tylko jedna osoba.
2. Po przej艣ciu bramki nale偶y ustawi膰 si臋 w wyznaczonym miejscu podczepienia i
poczeka膰 na orczyk.
3. Kijki nale偶y trzyma膰 w jednej r臋ce (pasek kijka nie mo偶e by膰 na r臋ce).
4. Nale偶y jecha膰 wyznaczonym 艣ladem, nie wolno „slalomowa膰” na trasie podjazdu.
5. Nie chwyta膰 na trasie pustych orczyk贸w, nie wyczepia膰 si臋 na trasie podjazdu.
6. Orczyk nale偶y spokojnie wypu艣ci膰 w strefie wyczepiania.
7. Po wyczepieniu nale偶y opu艣ci膰 peron g贸rny w nakazanym kierunku.
8. Nie wolno zatrzymywa膰 si臋 na peronie g贸rnym (w miejscu wyczepiania); nale偶y go
jak najszybciej opu艣ci膰.
9. Nie wolno kontynuowa膰 jazdy poza stref膮 wyczepiania.
10. Wyci膮g mo偶e by膰 zatrzymany z powodu awarii lub z艂ych warunk贸w atmosferycznych.
11. Po zatrzymaniu wyci膮gu, nale偶y czeka膰 na polecenia obs艂ugi.

V) Postanowienia ko艅cowe:
1. Na terenie Stacji Narciarskiej Kalnica prowadzony jest monitoring, w ramach kt贸rego
rejestrowane s膮 m.in. wizerunki os贸b korzystaj膮cych z tras narciarskich, urz膮dze艅
transportu linowego i obiekt贸w Stacji. Monitorowanie prowadzone jest dla cel贸w
zapewnienia bezpiecze艅stwa u偶ytkownik贸w Stacji oraz dla ochrony przed kradzie偶膮,
w艂amaniem, zniszczeniem mienia, agresywnym zachowaniem itp.
2. Administratorem danych osobowych wskazanych w pkt III jest Stacja Narciarska
Kalnica, Z administratorem mo偶na skontaktowa膰 si臋 pisemnie, za pomoc膮 poczty
tradycyjnej na adres: Kalnica 6, 38-608 Wetlina lub e-mail [email protected] . Dane
osobowe przetwarzane s膮 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b og贸lnego rozporz膮dzenia o
ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r., dalej RODO, tj. w celu wykonania
umowy. Administrator nie udost臋pnia danych ani nie przekazuje danych do pa艅stwa
trzeciego jak i organizacji mi臋dzynarodowej. Dane b臋d膮 przechowywane w czasie
niezb臋dnym do wykonania umowy i zrealizowania przez administratora ci膮偶膮cych na
nim obowi膮zkach prawnych zwi膮zanych z umow膮. Osobie, kt贸rej dane dotycz膮
przys艂uguje prawo dost臋pu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania,
usuni臋cia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do
organu nadzorczego. Dane nie b臋d膮 podlega膰 zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezb臋dne do
realizacji celu umowy.

Dekalog Narciarski